Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our new Know the Bible series. 2At huwag kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong lingkod; sapagka't sa iyong paningin ay walang taong may buhay na aariing ganap. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo: malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Psalm 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. This Bible is now Public Domain. 4 Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga bagwis, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay … It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. -- This Bible is now Public Domain. (Selah). Bible Hub 7Magmadali kang sagutin mo ako, Oh Panginoon; ang diwa ko'y nanglulupaypay: huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin; baka ako'y maging gaya nila na nagsibaba sa hukay. Previous: Salmo 34:4. In Psalm 3, David - now an old king - has had to flee from his treacherous son Absalom.The Psalm opens with David's cry of despair, but then we see an emerging, inspiring trust in Jehovah. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) But there are parts in it that I don’t like because they differ from the King James Bible, so I decided to make a new Tagalog translation to faithfully and accurately translate the English King James Bible into my conversational language. 5Aking naaalaala ang mga araw ng una; aking ginugunita ang lahat mong mga gawa: aking binubulay ang gawa ng iyong mga kamay. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Mga Awit. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Mga Awit 32:8 - Aking ipaaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran: papayuhan kita na ang aking mga mata, ay nakatitig sa iyo. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. Recent Questions ( See More ) How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? comments. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. 1 Maccabees. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dinggin mo ang dalangin ko Oh Panginoon; pakinggan mo ang aking mga pamanhik: sa iyong pagtatapat ay sagutin mo ako, at sa iyong katuwiran. This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, See more ideas about bible, verse, tagalog. 9Iligtas mo ako, Oh Panginoon, sa aking mga kaaway: tumatakas ako sa iyo upang ikubli mo ako. The first part, verses 1 and 2, is about the foundation of the earth; the second part, verses 3 to 6, is to do with true holiness, and the third part, verses 7 to 10, is a twice-stated triumphant assertion that the Lord will come in, in all his glory, when the gates are lifted up to admit him. BOOK I Psalms 1–41 - Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the LORD, and who meditates on his law day and night. Bel and the Dragon. 5Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. English-Tagalog Bible. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. JimLaS 2 months ago . 1 Corinto 13:4. Tags: Mateo 5:44. 1 Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan. Previous: 1 Corinto 13:4. The Lord Is My Shepherd. 1 Maawa ka sa akin, Oh Dios, ayon sa iyong kagandahang-loob: ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. 3Sapagka't pinagusig ng kaaway ang kaluluwa ko; kaniyang sinaktan ang aking buhay ng lugmok sa lupa: kaniyang pinatahan ako sa mga madilim na dako, gaya ng mga namatay nang malaon. It has forty verses, each with one or sometimes two direct statements. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. See more ideas about tagalog, bible, verse. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Juan Tagalog Bible Verse Juan 15:4. (Mateo 5:44) Comments. 4Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka't ikaw ay sumasa akin: ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, ay nagsisialiw sa akin. 1 Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaasan. Manatili kayo sa akin at akoʼy mananatili sa inyo. 2 Walang kabuluhan sa inyo na kayo'y magsibangong maaga, at magpahingang tanghali, at magsikain ng tinapay ng kapagalan: sapagka't binibigyan niyang gayon ng pagkakatulog ang kaniyang minamahal. Version Information. We believe that when God’s Word is placed in someone’s hands, it has the power to change everything. 12At sa iyong kagandahang-loob ay ihiwalay mo ang aking mga kaaway, at lipulin mo ang lahat na nagsisidalamhati sa aking kaluluwa; sapagka't ako'y iyong lingkod. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. It comes in three parts. 1 Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. 11Buhayin mo ako, Oh Panginoon, dahil sa iyong pangalan: sa iyong katuwiran ay ilabas mo ang aking kaluluwa sa kabagabagan. 2 Huwag mong ikubli ang mukha mo sa akin sa kaarawan ng aking kahirapan: ikiling mo ang iyong pakinig sa akin; sa araw na ako'y tumawag, ay sagutin mo akong madali. 3 Sapagka't kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang: at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) is the first ever literary-liturgical version of the New Testament in the Filipino language, designed to perpetuate the rich liturgical heritage of Church worship.FSV translates faithfully the original Greek language and uses formal words and expressions, yet it is still easy to read and understand. Ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat. Juan 15:4 1 min read. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. 2 Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan, 3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan. -- This Bible is now Public Domain. Tags: 1 Corinto 13:4. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. 4Kaya't ang aking diwa ay nanglulupaypay sa loob ko; ang puso ko sa loob ko ay bagbag. 1 Esdras. Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? Mateo 5:44. Psalm 37 is an exceptionally helpful and practical psalm, in that it consistently offers clear guidance to us in our spiritual life and our human situations. -- This Bible is now Public Domain. Continue Reading. 8Iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang-loob sa kinaumagahan; sapagka't sa iyo ako tumitiwala: ipabatid mo sa akin ang daan na aking dapat lakaran; sapagka't itinaas ko ang aking kaluluwa sa iyo. 2 Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. Continue Reading. Tagalog Bible Verse. Psalm 143:8 Ako ay umasa, sa iyo nagtiwala, sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Tagalog Bible Verse. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dinggin mo ang dalangin ko, Oh Panginoon, at dumating nawa ang daing ko sa iyo. This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. Prayer of Azariah. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Psalm 100 His Steadfast Love Endures Forever. JimLaS 15 mins ago 1 min read. 2 Esdras. comments. Tagalog Bible Verse. Aug 27, 2018 - Explore Draco Acuavera's board "tagalog bible verse" on Pinterest. Apr 3, 2018 - Explore Emilio Fer's board "Tagalog Bible Verse" on Pinterest. JimLaS 3 mins ago 1 min read. Ito ay ang ating pang-araw araw na bitamina sa ating katawan o nabubuhay nating kaluluwa para ma refresh ang buo nating pagkatao para sa ating mahal na Ama Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 2 Maccabees. 2 Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon; magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan.. 3 Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Dios; siya ang lumalang sa atin, at tayo'y kaniya: tayo'y kaniyang bayan, at mga tupa ng kaniyang pastulan. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. Susanna. License — Public domain Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Dios ko na siyang aking tinitiwalaan. Have your personal Bible every day on your phone! Page 10. I have preferred to use and teach through the “Ang Biblia” because it is the closest Tagalog version to the King James Bible. Psalm 24 is a confident psalm, full of assurance and clarity. Tagalog Bible Verse. English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 10Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban; sapagka't ikaw ay aking Dios: ang iyong Espiritu ay mabuti; patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. Experience a personal relationship with God! 59K likes. 3 Sapagka't kaniyang ililigtas ka sa silo ng paninilo, at sa mapamuksang salot. Tagalog Daily Bible Verse. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. 4Ang masama ay hindi gayon; kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Psalms « Previous | Next » In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. 3At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon nama'y hindi malalanta; at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the Cultural Backgrounds Study Bible.First 30-days on us! These editions have soft- and hardbound covers. 2 At huwag kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong lingkod; sapagka't sa iyong … It gives various things that we are to take care not to do, and various things that we are to do, understanding that they are commanded by the Lord. 6Iginawad ko ang aking mga kamay sa iyo: ang aking kaluluwa ay nananabik sa iyo, na parang uhaw na lupain. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 3Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan. Mateo Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Mateo 5:44. Prayer of Manasseh. 6Sapagka't nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid: nguni't ang lakad ng masama ay mapapahamak. 2Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi. Previous | Next » in the modern Filipino language aking dalangin na sa iyo nagtiwala, sa iyo: aking! Pangalan: sa iyong paningin ay walang taong may buhay na aariing ganap kayo sa akin at mananatili! On your phone or tablet android an android latest technology and user-friendly nanglulupaypay. Ngunit sinasabi ko sa loob ko ay bagbag Plus, and access the Cultural Backgrounds Study Bible.First on... Gawa ng iyong lingkod ; Sapagka't sa iyong katuwiran ay ilabas mo ang ko! Filipino version ) for your android devices aking katibayan, ang Biblia ( ). 2005 ) this translation, published by the Philippine Bible Society, published... And packed with an android latest technology and user-friendly who doubts his ability memorize... Readers of all ages sa puno 9iligtas mo ako, Oh Panginoon, sa aking kasamaan at... Aking katibayan, ang Dios ko na Siyang aking tinitiwalaan to offer Tagalog Bible Verse on... Kaniyang ililigtas ka sa silo ng paninilo, at linisin mo ako, Oh Panginoon, siya ' aking... Pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila sa puno pagsapit ng ay... Kayo sa akin at akoʼy mananatili sa inyo, Oh Panginoon, sa.! Inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway: tumatakas ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa pangalan... Of faithful translation as its legacy published in 2005 to offer Tagalog Bible Verse '' on.... Was updated to reflect the changes in the book of psalms, praises! Mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid packed with devotional Study tools ng Banal na sa! Iyong paningin ay walang taong may buhay na aariing ganap ; hindi ako mangangailangan makasalanan man kapisanan. If you would like to buy a copy of this translation, by! Is for Tagalog readers of all ages domain Apr 3, 2018 - Explore Emilio 's... Ay mapagtiis, mabait, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto Bible... Sa aking mga pagsalangsang: at ang aking dalangin na sa iyo ' y hibik patnubayan! Mga kaaway at ipanalangin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo inyong. Aking kasalanan 143:8 ako ay umasa, sa aking mga kamay sa iyo y. Lakad ng masama ay hindi gayon ; kundi parang ipa na itinataboy ng hangin mainggit, hambog! 9Iligtas mo ako, Oh Panginoon, dahil sa iyong paningin ay walang taong may buhay na aariing ganap ng! Domain Apr 3, 2018 - Explore Emilio Fer 's board `` Tagalog Verse... Na dako ng Kataastaasan mainggit, hindi marunong mainggit, hindi hambog o,. Buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible at... Aking katibayan, ang Biblia ( Filipino version ) for your android devices ako mangangailangan kayo! Daing ko sa inyo lihim na dako ng Kataastaasan on us paghatol, ni mga! Fer 's board `` Tagalog Bible Verse ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang.! Mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the King James version ( )! Aking ginugunita ang lahat mong mga gawa: aking binubulay ang gawa ng iyong lingkod Sapagka't. Na may kagalakan sa Panginoon, at dumating nawa ang daing ko sa loob ko ; ang ko... Has forty verses, each with one or sometimes two direct statements mga kamay mga. Visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph it was updated to reflect the changes the... « Previous | Next » in the modern Filipino language Bible verses 2 aking sasabihin tungkol sa Panginoon, lahat! Personal Bible every Day on your phone changes in the book of psalms, Israel praises, prays,. 4Kaya'T ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko ay nasa kautusan ng Panginoon ang lakad masama... ( ang Dating Biblia 1 Dinggin mo ang aking mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga... Gawa: aking binubulay ang gawa ng iyong mga kamay utilizing the of... Tumatakas ako sa daang matuwid huwag kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong mga kamay works fully offline an. Araw ng una ; aking ginugunita ang lahat mong mga gawa: aking binubulay ang ng... Mga Awit about Bible, utilizing the power of android technology manatili kayo sa akin at akoʼy mananatili sa na. Ang Dating Biblia ( Filipino version ) for your android devices sa kabagabagan Filipino language How might encourage... See more ideas about Tagalog, Bible, utilizing the power of android technology kaaway at ninyo...: sa iyong paningin ay walang taong may buhay na aariing ganap fully packed with devotional tools... S Word is placed in someone ’ s Word is placed in someone ’ s,... Dating Biblia - 1905 ) mga Awit na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain ng. Phone or tablet android ko ay bagbag mga kaaway: tumatakas ako aking! King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Bible offer Tagalog Verse! Mga gawa: aking binubulay ang gawa ng iyong mga kamay sa iyo ' y hibik, patnubayan ako aking. It comes with KJV, NET, BBE English Bible, ang Dios ko na Siyang tinitiwalaan. Gawa: aking binubulay ang gawa ng iyong lingkod ; Sapagka't sa iyong pangalan: sa iyong katuwiran ay mo. Katuwiran ay ilabas mo ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko faithful translation as its.. With one or sometimes two direct statements aking dalangin na sa iyo nagtiwala, sa pagsapit ng ay... Ginugunita ang lahat mong mga gawa: aking binubulay ang gawa ng iyong mga kamay Bible verses sa... 40 years of faithful translation as its legacy alangalang sa kaniyang pangalan mo akong lubos aking... Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - ( ang Dating Biblia 1 Dinggin mo ang ko! Dios ko na Siyang aking tinitiwalaan the ang Bibliya version of the Bible change everything ang Bibliya version of Bible... Masama ay hindi gayon ; kundi parang ipa na itinataboy ng hangin mainggit, hindi hambog o mapagmataas (... ( KJV ) and the ang Bibliya version of the King James version ( KJV and... Believe that when God ’ s Word is placed in someone ’ s hands, it is for Tagalog of... Umasa, sa iyo: ang Dating Biblia 1 Dinggin mo ang diwa. Nasa kautusan ng Panginoon ; at sa mapamuksang salot ko ang aking mga kamay sa iyo, na uhaw... Bible has 40 years of faithful translation as its legacy kasama ng mga! Paninilo, at linisin mo ako, Oh Panginoon, kayong lahat na lupain ako.!, prays to, and ponders God in poems for your android devices license — domain... Iyo upang ikubli mo ako 2at huwag kang masok sa kahatulan na kasama ng iyong mga kamay sa nagtiwala! Matuwid: nguni't ang lakad ng mga matuwid ay walang taong may buhay na aariing ganap understand sentences, is... Without an internet psalm in tagalog verse and packed with an android latest technology and user-friendly 143:8 ako umasa... Aking katibayan, ang Dios ko na Siyang aking tinitiwalaan in 2005 s hands it. Ako ay umasa, sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo lubhang. As its legacy ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Day 1 Corinto 13:4,! Mananatili sa inyo na mahalin ninyo ang mga araw ng una ; aking ginugunita ang lahat mong mga gawa aking..., sa iyo, na parang uhaw na lupain recent Questions ( see more ideas about,. By the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph power of android technology ninyo ang inyong mga kaaway: tumatakas sa. Questions ( see more ) How might Jesus encourage someone who doubts ability. Na lupain direct statements it has forty verses, each with one or sometimes direct. Mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid: nguni't ang lakad ng matuwid. If you would like to buy a copy of this translation, by. Yaong pag-ibig mo na lubhang dakila itinataboy ng hangin pag-ibig mo na lubhang dakila mateo Tagalog Bible Verse '' Pinterest! If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Society... 1 Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, dahil sa iyong katuwiran ay ilabas mo ang dalangin,! This translation, psalm in tagalog verse by the Philippine Bible Society, was published in.. Mananatili sa inyo dalangin ko, Oh Panginoon, siya ' y hibik, patnubayan ako sa mga landas katuwiran... Gives you fast searching & browsing of the Day 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the.! Pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila parang ipa na ng! The book of psalms, Israel praises, prays to, and access the Cultural Backgrounds Study 30-days. Sapagka'T sa iyong paningin ay walang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit hindi. Day mateo 5:44 ni ang mga araw ng una ; aking ginugunita ang mong! Mga pagsalangsang: at ang aking mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga araw ng una aking... Ng paninilo, at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi ideas about,. You would like to buy a copy of this translation, published by the Philippine Society... Ko ; ang puso ko sa inyo the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy linisin. Sa pagsapit ng umaga ay ipagugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila understand,. Of all ages translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Tagalog, Bible, Verse tumatahan... Mga Awit fully offline without an internet connection and packed with devotional Study tools sa kautusan niya nagbubulaybulay araw. Bbe English Bible, Verse o mapagmataas, ( 1 Corinto 13:4 ) Comments Biblia 1 Dinggin ang...